Math Kangaroo Sinapore lớp 1 – 2 năm 2016: Đề thi và đáp án

Math Kangaroo Singapore lớp 1 – 2 năm 2016 Kì thi Toán Quốc tế Math Kangaroo (International Kangaroo Math Contest – IKMC) được tổ chức lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1991. Đây là kì thi Toán học có số lượng thí sinh tham dự lớn nhất trên thế giới – thu hút trên 6.000.000 thí[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2014 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2014 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2015 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2015 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2016 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 5 – 6 năm 2016 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2013 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2013 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2014 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2014 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2015 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2015 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2016 vòng 1

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2016 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2016

Đề thi và hướng dẫn giải Toán tiếng Anh IMAS lớp 3 – 4 năm 2016 Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế – IMAS (International mathematics assessments for school) là kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học bằng tiếng Anh dành riêng cho học sinh Tiểu học và[…]

Math Kangaroo Canada lớp 11 – 12 năm 2017: Đề thi và đáp án

         Math Kangaroo Canada lớp 11 – 12 năm 2017 Kì thi Toán Quốc tế Math Kangaroo (International Kangaroo Math Contest – IKMC) được tổ chức lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1991. Đây là kì thi Toán học có số lượng thí sinh tham dự lớn nhất trên thế giới – thu[…]