Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2015 – 2016

Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, được bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Đến nay ViOlympic đã thu hút hơn 20 triệu thành viên, lan tỏa đến hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều Sở giáo dục lấy kỳ thi ViOlympic là tiêu chuẩn để xét tuyển vào các trường chuyên hoặc cộng điểm lên cấp, có những sở còn xét tuyển công chức cho các giáo viên qua kỳ thi ViOlympic.

Capture1

Sau đây chúng tôi xin cung cấp đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2015 – 2016:


Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

Fill in the blank with the suitable number.

Question 1: 

How many days are there in September?

Answer: There are ………….. days.

Question 2:

Find x such that x : 5 = 1537

Answer: x = ……….

Question 3:

Mary learns fifteen new words per day. How many new words does she learn for seven days?

Answer: ……… days.

Question 4:

The area of the following rectangle is ………… cm2.

Capture

Question 5:

The perimeter of the following square is ……………..cm.

Capture1

Question 6:

Calculate: (12639 + 21034) x 2 = ………..

Question 7:

Bella goes to the zoo. She makes a table of the number of animals at the zoo. (see the table below)

How many monkeys and birds are there?

Capture2

Answer: ………..

Question 8:

Calculate: 9876 : 6 x 6 = ……….

Question 9:

How many right angles are there?

Capture3

Answer: There are ………… right angles.

Question 10:

There are 48 strawberries in 6 bags. How many strawberries are there in 9 bags?

Capture4

Answer: There are …………. strawberries in 9 bags.

Exam number 2:

Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1:

Calculate: 6723 – 2195 = ………

A. 4258

B. 4285

C. 4528

D. 4582

Question 2:

Emma is 14 years old. Her sister’s age is 11 years more than her age. How old is Emma’s sister?  Answer: Emma’s sister is …………. years old.

A. 25

B. 23

C. 13

D. 15

Question 3:

What time does the clock show?

Capture5

A. 2 : 50

B. 2 : 10

C. 10 : 20

D. 10 : 10

Question 4:

Mary goes swimming in the morning. What time can she go swimming?

A. 10:00 a.m

B. 16:00

C. 6:00 p.m

D. 14:00

Question 5:

Which number can replace the question mark? 400x + 800 = 2000

A. 3

B. 6

C. 30

D. 60

Question 6:

Find the value of x such that x + 1606 = 2357.

Answer: x = ………

A. 751

B. 715

C. 716

D. 761

Question 7:

Today is Thursday, December 17. Which day of the week is the day before yesterday?

A. Wednesday

B. Tuesday

C. Friday

D. Saturday

Question 8:

Two numbers have the product of 9315. If the product is five times as same as the greater number. The smaller number is ……….

A. 1863

B. 4

C. 1763

D. 5


Đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

Question 1: 30

Question 2: 7685

Question 3: 105

Question 4: 135

Question 5: 492

Question 6: 67346

Question 7: 539

Question 8: 9876

Question 9: 5

Question 10: 72

Exam number 2:

Question 1: C

Question 2: A

Question 3: D

Question 4: A

Question 5: A

Question 6: A

Question 7: B

Question 8: D

Các bạn hãy cố gắng làm bài rồi tự chấm xem đúng được bao nhiêu câu nhé!

Trần Bình & Bùi Thơm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *