Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, được bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Đến nay ViOlympic đã thu hút hơn 20 triệu thành viên, lan tỏa đến hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều Sở giáo dục lấy kỳ thi ViOlympic là tiêu chuẩn để xét tuyển vào các trường chuyên hoặc cộng điểm lên cấp, có những sở còn xét tuyển công chức cho các giáo viên qua kỳ thi ViOlympic.

Capture1

Sau đây chúng tôi xin cung cấp đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 năm 2015 – 2016:


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

Fill in the blank

Question 1:

Write the Romal number below as a natural number:  XXVII = ?

The result is :…………..

Question 2:

Given A= { 7; 9; 14 ; 15 ; 23 ; 27 ; 31 }, B is the set of even numbers.

If x \in A and x \in B then x = ……..

Question 3:

Sophia shows the set X = {1 ; 2; 3 ;4 }, Jack shows the set X, too , X = {x \in N*|x ≤ …..}.

The missing number is ………

Question 4:

Given V = {x \in  N|47 < x ≤ 52 }.

The sum of all elements of V is………….

Question 5:

How many 3-digit number can you make using all digits 4 ; 7 ; 6 ?

Answer : There are ….. numbers.

Question 6:

Given P = {9 ; 7 ; 11 ; 4 ; 2 ; 6 ; 0}

The greatest natural number fill in the box in the sentence below is …….  P.

Question 7:

How many lines can you draw from six points below?

Capture

Answer: There are …. lines.

Exam number 2:

Choose the most suitable answer in 4 available answers

Question 1:

Which of the following is a set?

A. H = {1, 2, 3, 7}

B. T =(2,3,1,7)

C. M = ( 1; 2 ; 3 ; 7)

D. A= {7 ; 3 ; 2 ; 1}

Question 2:

Calculate 4 x 29 x 25 =

A. 4000

B. 2500

C. 2900

D. 2925

Question 3:

Given P = { x \in  N*|x < 11}. Which of the following is true ?

A. 2 \subset P

B. 11 \in P

C. {2 ; 4 ; 6 } \subset P

D. {2 ; 4 ; 6 } \in P

Question 4:

Empty set is the set having no element. Which of the following set is empty set ?

A. {x \in N | 7 – x = 8}

B. {x \in N| x < 1}

C. {0}

D. {Ø}

Question 5:

M is the set of all natural numbers that are less than 12. The numbers of element of M is…

A. 10

B. 12

C. 11

D. 13

Question 6:

R is the set of all things that Anna buys. R =…..

Capture1

A. {bow, umbrella, shoes, hat}

B. {bow, hat, bow, umbrella, shoes, hat}

C. {bow, shoes, hat, bow}

D. {bow, hat, shoes , bow}

Question 7:

M is the set of digits of the number 3015000. M has…..

A. 7 elements

B. 6 elements

C. 5 elements

D. 4 elements

Exam number 3:

Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value. If your answer is right, these cells will be removed from the table. If you choose wrong more than 3 times the test will end.

Capture2


Đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

Question 1: 27

Question 2: 14

Question 3: 4

Question 4: 250

Question 5: 15

Question 6: 11

Question 7: 15

Exam number 2:

Question 1: D

Question 2: C

Question 3: C

Question 4: A

Question 5: B

Question 6: A

Question 7: D

Exam number 3:

(1) = 368 = (4)

(2) = {5; 2; 7; 3; 9} = (5)

(3) = 19 = (16)

(6) = 294 = (17)

(7) = 21 = (20)

(8) = 292 = (10)

(9) = 324 = (15)

(11)= 288 = (12)

(13) = (14)

(18) = (19)

Các bạn hãy cố gắng làm bài rồi tự chấm xem đúng được bao nhiêu câu nhé!

Phương Thảo

One thought on “Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 2 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *