Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, được bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Đến nay ViOlympic đã thu hút hơn 20 triệu thành viên, lan tỏa đến hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều Sở giáo dục lấy kỳ thi ViOlympic là tiêu chuẩn để xét tuyển vào các trường chuyên hoặc cộng điểm lên cấp, có những sở còn xét tuyển công chức cho các giáo viên qua kỳ thi ViOlympic.

Capture1

Sau đây chúng tôi xin cung cấp đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm 2015 – 2016:


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

Fill in the blank with the suitable number (Note: write decimal number with “the dot” between number part and fraction part. Example: 0.5)

Question 1:
The ratio of two numbers is 1.4 and their sum is 36. The smaller number is…………………………………

Question 2:
There are 60 seats on a train. 40% of the seats are empty. How many empty seats are there in the train?
Answer: There are ……………………………………..empty seats.

Question 3:

circle

The perimeter of the circle is………………………cm
(Write your answer by decimal in the simplest form)

Question 4:
What is 50% of 824?
Answer: ……………………..

Question 5:
The perimeter of a rectangular land is 90m. Its length is 7m longer than its width.

The area of this land is………………………….m2

Question 6:
45% of M is 72. The value of M is……………………………..

Question 7:
Mrs. Jane buys 10kg of flour. She uses 1/6 of it to make a cake and 1/3 of it to make grape pies. How many kilograms of flour are left?
Answer: ……………………………..kg.

Question 8:

7\frac{1}{5} = \frac{m}{5} + \frac{27}{5}

The value of m is……………………

Question 9:
Emily rides her horse 21km in \frac{7}{{6}} hours. What is her average speed in kilometers per hour?

horse

Answer: Her average speed is …………………………..kilometers per hour.

Question 10:
Anna multiply together the following numbers

number

How many zeros are there at the end of the product?
Answer: There are ……………………… zeros.

Question 11:
Calculate: 12\quad : \quad \frac{6}{13}=..........

Answer: …………………………………..

(Write your answer in the simplest form)

Question 12:
Convert:   1 m3=…………….. cm3

Answer: ……………………………

Question 13:
14 hours 25 minutes – 7 hours 45 minutes =  ………………….hours 40 minutes

Answer: ……………………………

Question 14:
The area of the trapezoid below is 100 m2. Find x
trapezoid
Answer: x =……………………………

Question 15:
A car traveled at a constant speed for 5 hours, covering a total distance of 301km. How far did the car travel for one hour?
Answer: ……………………………

(Write your answer by decimal in simplest form)

Question 16:
Which number between 70 and 80 can be expressed both as the sum of two consecutive natural numbers and as the sum of three consecutive natural numbers?
Answer: ……………………………

Exam number 2:

Choose the correct answer

Question 1:

3.7x………. = 17.2. The missing number is…….

A. 4.6

B. 4.7

C. 5.6

D. 5.4

Question 2:

48 is 25% of what number?

A. 12

B. 192

C. 96

D. 64

Question 3:

John rides his bike with a constant speed of 12km/h. How far can he travel in 2 hours 45 minutes?

A.33km

B. 36km

C. 35km

D. 30km

Question 4:

The pages of a book are consecutively numbered from 1 to 240. How many digits are there in this numbering?

A. 612

B. 546

C. 480

D. 607

Question 5:

Look at these numbers

numbers

Choose two numbers from the box to complete the division sentence

…………….. : ……………….. = 2.4

A. 5 and 15

B. 5 and 12

C. 6 and 15

D. 6 and 12

Exam number 3:

Arrange the values in increasing order

arrange

Answer:

….. < ….. < ….. < ….. < …. < …. < ….

Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần


Đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm 2015 – 2016

Exam number 1

Question 1: 15 Question 7: 5 Question 13: 6
Question 2: 24 Question 8: 9 Question 14: 20
Question 3: 21.99 Question 9: 18 Question 15: 60.2
Question 4: 412 Question 10: 4 Question 16: 75
Question 5: 494 Question 11: 26  
Question 6: 160 Question 12: 1,000,000  

Exam number 2:

Question 1: A

Question 2: B

Question 3: A

Question 4: B

Question 5: B

Exam number 3:

(18) = 1.25 < (2) = 1.5 < (14) = 1.75 < (12) = 2.04 < (17) = 2.4 < (19) = 2.7 < (15) = 3.2 < (5) = 3.3 < (16) = 3.5 < (7) = 3.542 < (8) = 3.9 < (1) = 4.2 < (11) = 5 < (10) = 5.2 < (13) = 5.7 < (6) = 5.8 < (3) = 12 < (9) = 15 < (4) = 16 < (20) = 32

(18); (2) ; (14); (12); (17); (19); (15); (5); (16) ; (7); (8); (1); (11); (10); (13); (6); (3); (9); (4); (20).

Các bạn hãy cố gắng làm bài rồi tự chấm xem đúng được bao nhiêu câu nhé!

Phương Thảo

One thought on “Violympic Toán Tiếng Anh lớp 6 vòng 1 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *