Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2015 – 2016: Đề thi + đáp án

Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2015 – 2016

Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, được bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Đến nay ViOlympic đã thu hút hơn 20 triệu thành viên, lan tỏa đến hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều Sở giáo dục lấy kỳ thi ViOlympic là tiêu chuẩn để xét tuyển vào các trường chuyên hoặc cộng điểm lên cấp, có những sở còn xét tuyển công chức cho các giáo viên qua kỳ thi ViOlympic.

Capture1

Sau đây chúng tôi xin cung cấp đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2015 – 2016:


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2015 – 2016

Exam number 1: Choose the most suitable answer in 4 available answers.

Question 1:
The value of 85 x 46 + 54 x 85 is ……………

A. 485

B. 5464

C. 8446

D. 8500

Question 2:

The area of the parallelogram below is ………… cm2.

5-1

A. 7

B. 8

C. 28

D. 14

Question 3:

Add: \frac{2}{7} + \frac{3}{7}=\ldots

A. \frac{5}{7}

B. \frac{4}{7}

C. \frac{6}{7}

D. \frac{8}{7}

Question 4:

Convert: 2km2 = …………..m2.

A. 200 000

B. 20 000

C. 2 000

D. 2 000 000

Question 5:

Find x such that: x+\frac{3}{5}=\frac{5}{2}

A. \frac{2}{5}

B. \frac{19}{10}

C. \frac{8}{5}

D. \frac{8}{10}

Question 6:

The sum of two numbers is 79 and their difference is 13. What is the smaller number?

A. 23

B. 33

C. 46

D. 53

Question 7:

Which image matchs the following fraction? \frac{2}{5}

5-5

Question 8:

The perimeter of the square below is ………….. cm.

5-8

A. \frac{25}{81}

B. \frac{41}{9}

C. \frac{9}{9}

D. \frac{20}{9}

Question 9:

How many numbers between 65 and 121 are divisible by 8?

A. 48

B. 6

C. 7

D. 8

Question 10:

\frac{2}{5} of the trees in a garden is red apple trees. Others are green apple trees. There are 60 green apple trees. 
How many apple trees are there in the garden altogether?

A. 120

B. 150

C. 100

D. 130

Exam number 2:

Let’s reach the intellectual peak by answering the questions.

Question 1:
In 235468, the value of the digit in the hundreds place is: …………….

Question 2:

\frac{1}{4} kg = ………….g.
The missing number is ……………

Question 3:

The ratio of two numbers is 3 : 5 and their sum is 104.
Find their difference.
Answer:
Their difference is …………..

Question 4:

The area of a square of side 5cm is ……….. cm2.

Question 5:

The greatest 5 – digit number that divisible by 18 is ………….

Question 6:

Calculate: 2 + 4 + 6 + …. + 96 = ………………

Question 7:

Look at this series: 62; 62; 50; 50; 38; 38; ……
What number should come next?
Answer: …….

Question 8:

What is \frac{7}{12} of 144?
Answer: 
It’s …………

Question 9:

Of the 28 goats on Jack’s farm, \frac{3}{7} are white. How many white goats are on the farm?
Answer:
There are ……………. white goats.

Question 10:

Calculate: 3456 x 4 = ……………

Question 11:

Convert: 400000cm= ……………m2.
The missing number is …………….

Question 12:

There are forty pieces of fruits on the table. Twenty four of them are oranges, others are apples. How many pieces of fruits are apples?
Answer: There are ……….. pieces.

Question 13:

\frac{\ldots}{9} = \frac{48}{108}
The missing number is …………..

Question 14:

The perimeter of the parallelogram below is ………… cm.

5-14

(Write your answer in the simplest form.)

Answer:………………..

Question 15:

There are 35 men and a some of women in a meeting room. The ratio of the number of women to the number of men is 7 : 5. How many women are there in the meeting room?
Answer:
There are ………. women.

Question 16:

The sum of odd numbers from 12 to 42 is ………..

Question 17:

If 37a54b is divisible by 2; 3; 5 and 9 then a + b = …………

Question 18:

For every 8 hours of work, John earns $136. If John works 30 hours, how much will he earn?

Answer: ………..

Question 19:

The sum of two numbers is the smallest 3-digit number and their difference is the smallest 2-digit number?
The greater number is …………

Question 20:

\frac{484848}{323232} = \frac{6\times\ldots}{72}
The missing number is …………….


Đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

Question 1: D
Question 6: B
Question 2: C
Question 7: D
Question 3: A
Question 8: D
Question 4: D
Question 9: C
Question 5: B
Question 10: C

Exam number 2:

Question 1: 400
Question 6: 2352
Question 11: 40
Question 16: 405
Question 2: 250
Question 7: 26
Question 12: 16
Question 17: 8
Question 3: 26
Question 8: 84
Question 13: 4
Question 18: 510
Question 4: 25
Question 9: 12
Question 14: 3
Question 19: 55
Question 5: 99990
Question 10: 13824
Question 15: 49
Question 20: 18

 

Các bạn hãy cố gắng làm bài rồi tự chấm xem đúng được bao nhiêu câu nhé!

Trần Bình & Bùi Thơm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *