Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 – 2016: Đề thi và đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 – 2016: Đề thi và đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh là cuộc thi cấp quốc gia về giải Toán học trên Internet do Bộ GD&ĐT chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc, được bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Đến nay ViOlympic đã thu hút hơn 20 triệu thành viên, lan tỏa đến hơn 700 huyện thuộc 63 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều Sở giáo dục lấy kỳ thi ViOlympic là tiêu chuẩn để xét tuyển vào các trường chuyên hoặc cộng điểm lên cấp, có những sở còn xét tuyển công chức cho các giáo viên qua kỳ thi ViOlympic.

Capture1

Sau đây chúng tôi xin cung cấp đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 – 2016:


Đề thi và đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

Arrange values in increasing order

Capture

Answer: (6) < ….. < ….. < ….. < …. < …. < ….

Nhập số thứ tự của các giá trị vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần.

Exam number 2:

Question 1:

How many days are in a week? Answer: There are …….

a. five days

b. six days

c. seven days

d. twelve days

Question 2:

Find x if x : 7 = 5 Answer: x = ……

a. 35

b. 30

c. 25

d. 40

Question 3:

Which is the same as 31 – 5?

a. 5 x 5

b. 20 + 6

c. 8 x 4 – 4

d. 6 x 5 – 1

Question 4:

Choose the expression that the result is 13?

a. 7 x 2 + 1

b. 3 x 5 – 2

c. 4 x 3 – 1

d. 6 x 3 – 3

Question 5:

Pox is the sixth student in line and there are three students behind in the line. How many students are there in the line?

a. nine students

b. six students

c. eight students

d. seven students

Exam number 3:

Fill in the blank with the suitable sign (>, =; <)

Question 1:

Mrs. Jane buys three egg trays. One of them is shown in the picture below. How many eggs does she have?

Capture1

Answer: She has …….. eggs.

Fill in the blank with the suitable numbers:

Question 2:

21cm : 3 = …….. cm

Question 3:

Find x such that x – 23 = 45

Answer: x = …….

Question 4:

How many circles are there?

Capture2

Answer: There are ……….. circles.

Question 5:

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 = 4 x M

The value of M is ……..

Question 6:

A pen cost 2 dollars. Jenny buys five pens. How much does Jenny pay

Answer: Jenny pays …….. dollars for five pens.

Question 7:

How many numbers greater than 23 are there?

Capture3

Answer: There are ……. numbers.

Question 8:

If 35 : 5 x X = 0 then X = ………

Question 9:

How many blue circles are there in the following picture?

Capture4

Answer: There are ……… blue circles.

Question 10:

Find x such that: x + 28 = 42

Answer: x = ……..


Đáp án Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 năm 2015 – 2016

Exam number 1:

(6) < (1) < (5) < (12) < (14) < (15) < (8) < (19) < (3) < (10) < (2) < (9) < (16) < (13) < (20) < (11) < (17) < (4) < (7) < (18)

Exam number 2:

Question 1: c

Question 2: a

Question 3: b

Question 4: b

Question 5: a
Exam number 3:

Question 1: 18

Question 2: 7

Question 3: 68

Question 4: 5

Question 5: 6

Question 6: 10

Question 7: 6

Question 8: 0

Question 9: 4

Question 10: 14

Các bạn hãy cố gắng làm bài rồi tự chấm xem đúng được bao nhiêu câu nhé!

Trần Bình & Bùi Thơm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *