Math Kangaroo Canada lớp 3 – 4 năm 2015: Đề thi và đáp án

Math Kangaroo Canada lớp 3 – 4 năm 2015

Kì thi Toán Quốc tế Math Kangaroo (International Kangaroo Math Contest – IKMC) được tổ chức lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1991. Đây là kì thi Toán học có số lượng thí sinh tham dự lớn nhất trên thế giới – thu hút trên 6.000.000 thí sinh đến từ khoảng 50 quốc gia trên thế giới mỗi năm.

Bắt đầu từ năm học 2015-2016, trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học Giáo dục (CERA), trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm phát triển tư duy và kỹ năng IEG tổ chức kì thi Toán Quốc tế Math Kangaroo tại Việt Nam.

Sau đây chúng tôi xin cung cấp đề thi và đáp án cuộc thi Math Kangaroo Canada lớp 3 – 4 năm 2015:

 

lxrp1zhn73bdnnx7fdysstl72ejkfbmt4t8yenimkbvaiqdb_rd1h6kmubwtcebj


Part A: Each correct answer is worth 3 points

Phần A: Mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm

1. My umbrella has KANGAROO written on top, as shown on the picture.

Trên bề mặt ô của tớ có dòng chữ KANGAROO, như hình dưới đây.

Capture1

Which of the following pictures below also shows my umbrella?

Hình nào dưới đây biểu diễn chiếc ô của tớ?

Capture1'

2. Follow the arrows and find the result.

Hãy thực hiện phép tính theo chiều mũi tên dưới đây và tìm ra kết quả.

Capture2

(A) 6                     (B) 7                      (C) 8                      (D) 10                      (E) 15

3. In the figure, we see an island with a funny shape and several frogs.

Trong bức hình, chúng ta thấy một hòn đảo có hình dạng rất thú vị và một vài con ếch trên đó.

Capture3

How many of these frogs are sitting on the island?

Hỏi có bao nhiêu con ếch đang ngồi trên hòn đảo?

(A) 5                     (B) 6                      (C) 7                         (D) 8                        (E) 9

4. Dana is saving up for skates. She puts 2 dollars in her piggy bank every Wednesday and Friday. How many dollars will she save up in five weeks?

Dana đang tiết kiệm tiền để mua giày trượt băng. Bạn ấy bỏ 2 đô-la vào trong lợn đất vào thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Hỏi bạn ấy sẽ tiết kiệm được bao nhiêu đô-la trong năm tuần?

(A) 5                     (B) 10                    (C) 15                       (D) 20                      (E) 25

5. Eric had 10 equal metal strips.

Eric có 10 thanh kim loại dài bằng nhau.

Capture5

He screwed pairs of them together into five long strips as shown below.

Bạn ấy vặn vít các cặp thanh kim loại với nhau tạo thành năm thanh kim loại dài như hình dưới.

Capture5'

Which strip is the longest?

Hỏi thanh nào dài nhất?

(A) A                     (B) B                      (C) C                       (D) D                       (E) D

6. A number has two digits. The product of the digits of this number is 15. What is the sum of the digits of this number?

Cho một số có hai chữ số. Tích của các chữ số của số này là 15. Hỏi tổng của hai chữ số này bằng bao nhiêu?

(A) 2                     (B) 4                       (C) 6                        (D) 7                       (E) 8

7. We want to connect the dots on the circle using line segments. We start at dot 1 and connect every second dot on the circle until we are back at the number 1. The first two line segments are drawn already.

Chúng ta muốn nối các chấm trên đường tròn bằng cách sử dụng các đường thẳng. Chúng ta bắt đầu từ chấm 1 và nối nhảy cách một chấm trên đường tròn cho đến khi chúng ta trở về chấm 1. Hai đoạn thẳng đầu tiên được vẽ trước như trên hình.

Capture6

What figure do we get in the end?

Hỏi hình nào chúng ta sẽ thu được sau khi nối?

Capture7

8. The picture shows the back side of the puzzle.

Hình vẽ sau cho ta thấy mặt sau của một câu đố.

Capture8

Which of the following pieces (seen from the front side) is the missing piece?

Hỏi mảnh ghép nào dưới đây (khi nhìn từ mặt trước) là mảnh ghép còn thiếu?

Capture8'

Part B: Each correct answer is worth 4 points

Phần B: Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm

9. Basil wants to cut the shape in Figure 1 into identical triangles as in Figure 2.

Basil muốn cắt một hình có dạng như hình 1 thành các hình tam giác giống hệt nhau như hình 2.

Capture9

How many triangles will he get?

Bạn ấy sẽ thu được bao nhiêu hình tam giác như thế?

(A) 8                      (B) 12                       (C) 14                        (D) 15                       (E) 16

10. Jack built a cube using 27 small cubes colored either grey or white (see the figure). No two of the small cubes, with the same color, have a common face.

Jack xây một khối lập phương bằng việc dùng 27 khối lập phương nhỏ hơn được sơn màu xám hoặc màu trắng (như hình vẽ). Không có hai khối lập phương nào cùng màu có chung một mặt.

Capture10

How many white cubes did Jack use?

Hỏi có bao nhiêu khối lập phương màu trắng mà Jack đã sử dụng?

(A) 10                     (B) 12                       (C) 13                        (D) 14                       (E) 15

11. Betty marked 8 red points on a straight line. Then she put a blue point in each space between two neighbouring red points. Finally, Betty put a green point in each space between two neighbouring blue and red points. How many points did Betty mark in total?

Betty đánh dấu 8 điểm màu đỏ trên một đường thẳng. Sau đó bạn ấy cho một điểm màu xanh dương vào khoảng giữa hai điểm màu đỏ. Cuối cùng, Betty cho một điểm màu xanh lá vào khoảng giữa hai điểm màu xanh dương và màu đỏ. Hỏi Betty đã đánh dấu tổng cộng bao nhiêu điểm?

(A) 14                     (B) 18                       (C) 26                        (D) 29                       (E) 30

12. In a speed skating competition, 10 racers reached the final. Tom beat three racers more than beat him. Which place did Tom end up in?

Trong một cuộc thi trượt băng, có 10 vận động viên thi đấu ở vòng chung kết. Có ba người về trước Tom. Hỏi Tom về đích ở vị trí thứ mấy?

(A) 1                       (B) 3                         (C) 4                           (D) 6                         (E) 7

13. Josip has four toys – a car, a doll, a ball and a spaceship.

Josip có bốn món đồ chơi-một ô tô,một con búp bê, một quả bóng và một tàu vũ trụ.

Capture11

He wants to arrange the toys in a row on a shelf. Both the spaceship and the doll have to be next to the car. In how many ways can he arrange the toys so that the condition is fulfilled?

Bạn ấy muốn sắp xếp các đồ chơi vào một dãy của một cái kệ. Biết rằng con tàu vũ trụ và búp bê phải được xếp cạnh ô tô. Hỏi có bao nhiêu cách để bạn ấy sắp xếp đồ chơi thỏa mãn điều kiện trên?

(A) 2                      (B) 4                         (C) 5                            (D) 6                         (E) 8

14. Pete rides a bicycle in a park with bike paths as shown in the figure. He starts from the Start line in the direction of the arrow. At the first crossroad he turns right, then at the next crossroad he turns left, then right again, then left again and so on, in that order. What is the sign which he will not pass?

Pete đạp xe trong công viên với đường xe chạy như hình vẽ. Bạn ấy bắt đầu từ vạch Xuất phát và đạp xe theo hướng mũi tên. Ở ngã tư đầu tiên bạn ấy rẽ phải, rồi đến ngã tư tiếp theo bạn ấy rẽ trái, rẽ phải và lại rẽ trái cứ tiếp tục đi theo hướng như vậy. Hỏi ở điểm nào bạn ấy sẽ không đi qua?

Capture14

(A) A                      (B) B                           (C) C                          (D) D                        (E) E

15. There are 5 ladybugs shown in the figure. Two ladybugs are friends with each other if the numbers of spots that they have differ exactly by 1. On Kangaroo Day, each of the ladybugs sent one text message to each of their friends.

Có 5 con bọ cánh cam trong bức hình. Hai con là bạn với nhau nếu số chấm trên người chúng hơn kém nhau 1 đơn vị. Trong ngày hội Kangaroo, mỗi con bọ cánh cam gửi lời nhắn đến bạn của chúng.

Capture15

How many text messages were sent?

Hỏi có bao nhiêu lời nhắn đã được gửi đi?

(A) 2                      (B) 4                            (C) 6                          (D) 8                         (E) 9

16. A rectangle is divided into exactly 12 identical squares arranged in three rows. What is the perimeter of the rectangle, if the perimeter of one little square is 12 cm?

Một hình chữ nhật được chia thành 12 hình vuông bằng nhau và được xếp vào ba hàng. Hỏi chu vi của hình chữ nhật bằng bao nhiêu nếu chu vi mỗi hình vuông nhỏ bằng 12 cm?

(A) 21 cm              (B) 42 cm                   (C) 108 cm               (D) 60 cm                (E) 24 cm

Part C: Each correct answer is worth 5 points

Phần C: Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm

17. Luisa wanted to fold a cube from a piece of paper. By mistake she drew and cut 7 squares on her sheet instead of 6 squares.

Luisa muốn gấp thành một khối lập phương từ một mảnh giấy. Vô tình bạn ấy vẽ và cắt 7 hình vuông trên mảnh giấy thay vì 6 hình vuông.

Capture17

Which square must she remove so that the figure remains connected and Luisa can fold a cube from it?

Hỏi Luisa phải bỏ đi hình vuông nào sao cho các hình vuông vẫn còn gắn với nhau và có thể gấp được thành hình lập phương?

(A) 1                      (B) 3                         (C) 4                        (D) 5                        (E) 7

18. The numbers 2, 3, 5, 6 and 7 are written in the squares of the cross (see the figure) so that the sum of the numbers in the row is equal to the sum of the numbers in the column.

Các số 2, 3, 5, 6 và 7 được điền vào các ô vuông của một hình chữ thập (như hình vẽ) sao cho tổng của các số trong cùng một hàng bằng tổng của các số trong cùng một cột.

Capture18

Which of the numbers can be written in the centre square of the cross?

Hỏi số nào cần được điền ở ô vuông chính giữa của hình chữ thập?

(A) only 3                                                 (B) only 5                                               (C) only 7

(D) either 5 or 7                                      (E) either 3, 5 or 7

19. To cook an elixir a witch needs five types of herbs exactly in the amounts weighed by the scales in the picture. The witch knows that she needs to put 5 grams of sage into the elixir.

Để luyện linh đan một bà phù thủy cần có năm loại thảo dược với lượng được cân theo tỉ lệ như trong hình. Biết rằng bà ta cần 5g lá cây ngải để luyện linh đan. 

Capture19

How many grams of hibiscus does she have to use? (The weight of the scales is irrelevant.)

Hỏi bà ta phải sử dụng bao nhiêu gam cây dâm bụt? (Khối lượng của bàn cân là không đáng kể.)

(A) 50 g                (B) 40 g                   (C) 30 g                    (D) 20 g               (E) 10 g

20. Three ropes are laid down on the floor as shown. You can make one big, complete loop by adding three other pieces of rope to these three.

Ba sợi dây thừng được đặt trên sàn như hình dưới. Bạn có thể tạo ra một vòng dây lớn khép kín bằng cách nối thêm 3 sợi dây khác vào các sợi dây này.

Capture20

Which of the following sets of rope pieces shown below will make one big loop?

Hỏi cách nối các sợi dây nào dưới đây sẽ tạo ra một vòng dây lớn?

Capture20'

21. In the dotted sheet below, the distances, both horizontally and vertically, between every two neighbouring points are equal.

Trong một trang giấy đã được đánh dấu chấm, khoảng cách theo chiều ngang và chiều dọc giữa hai điểm bằng nhau.

Capture21

Ann drew all possible squares by connecting four of the points. How many different values can the area of the squares take?

Ann vẽ tất cả các hình vuông có thể có được bằng cách nối bốn điểm với nhau. Hỏi diện tích của các hình vuông có thể nhận bao nhiêu giá trị khác nhau?

(A) 2                      (B) 3                         (C) 4                        (D) 5                        (E) 6

22. Tom drew a shark, a pig and a rhino and cut each of them in three pieces as shown.

Tom vẽ một con cá mập, một con lợn và một con tê giác và cắt mỗi con thành ba phần như hình vẽ.

Capture22

Then he made different animals by combining one head, one middle part and one bottom. How many different real or fantasy animals could Tom create in total?

Sau đó bạn ấy tạo thành các con vật khác nhau bằng cách ghép mỗi phần đầu, phần thân và phần đuôi vào nhau. Hỏi tổng cộng Tom có thể tạo ra được bao nhiêu các con vật có  ngoài đời thực và các con vật có hình thù kì dị?

(A) 3                      (B) 9                         (C) 15                        (D) 24                        (E) 27

23. Tom added all even numbers from 2 to 100. Alice added all odd numbers from 1 to 99. Then Joe subtracted Alice’s result from Tom’s result. What is Joe’s result?

Tom cộng tất cả các số chẵn từ 2 đến 100. Alice cộng tất cả các số lẻ từ 1 đến 99. Và rồi Joe trừ kết quả của Tom cho kết quả của Alice. Hỏi kết quả của Joe bằng bao nhiêu?

(A) 50                    (B) 150                     (C) 10                        (D) 200                     (E) 100

24. Paige has three transparent sheets with the following opaque black patterns.

Paige có ba mảnh giấy trong suốt với các ô màu đen mờ như hình dưới.

Capture24

She can only rotate the sheets, she cannot flip them over. If Paige rotated the sheets and then put them one on top of the other, what would be the maximum possible number of black squares she could see if looking down on all the sheets?

Bạn ấy chỉ có thể xoay mảnh giấy chứ không được lật chúng. Nếu Paige xoay các mảnh giấy và xếp chồng chúng lên nhau thì bạn ấy có thể nhìn được tối đa bao nhiêu các ô màu đen trên mảnh giấy?

(A) 5                      (B) 6                         (C) 7                        (D) 8                        (E) 9


Answer Key

 Capture00Các em tự chấm xem mình làm đúng được bao nhiêu câu và ghi kết quả của mình ở phần bình luận bên dưới nhé!

Trần Bình & Bùi Thơm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *