Math Kangaroo Canada lớp 1 – 2 năm 2015: Đề thi và đáp án

Canadian Math Kangaroo Contest

Lớp 1 – 2 năm 2015

Kì thi Toán Quốc tế Math Kangaroo (International Kangaroo Math Contest – IKMC) được tổ chức lần đầu tiên tại Pháp vào năm 1991. Đây là kì thi Toán học có số lượng thí sinh tham dự lớn nhất trên thế giới – thu hút trên 6.000.000 thí sinh đến từ khoảng 50 quốc gia trên thế giới mỗi năm.

Bắt đầu từ năm học 2015-2016, trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học Giáo dục (CERA), trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm phát triển tư duy và kỹ năng IEG tổ chức kì thi Toán Quốc tế Math Kangaroo tại Việt Nam.

Sau đây chúng tôi xin cung cấp đề thi và đáp án cuộc thi Canadian Math Kangaroo lớp 1 – 2 năm 2015:

 

lxrp1zhn73bdnnx7fdysstl72ejkfbmt4t8yenimkbvaiqdb_rd1h6kmubwtcebj


Part A: Each correct answer is worth 3 points

Phần A: Mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm
1. Ann has seven cards with letters as shown in the picture.

Ann có bảy tấm thẻ trên đó có các chữ cái được ghi như hình dưới đây.

CaptureWhich other card does she need in order to make the word KANGAROO?

Tấm thẻ nào mà bạn ấy cần để ghép thành chữ KANGAROO?
Capture1
2. In Ryan’s yard rabbits and squirrels left tracks in the snow.

Trên sân nhà của Ryan các chú thỏ và sóc đã để lại dấu chân trên tuyết.

Capture2
How many animals were there if each animal only walked through once?

Hỏi có bao nhiêu con vật đã từng ở trên sân nhà bạn ấy nếu giả sử mỗi con chỉ đi ngang qua một lần?
(A) 3                     (B) 4                     (C) 5                            (D) 6                                (E) 7

3. How many triangles are there in the picture?

Có bao nhiêu hình tam giác trong hình này?

Capture3
(A) 7                      (B) 6                      (C) 5                          (D) 4                                (E) 3

4. Find the missing part of the house.

Hãy tìm phần còn thiếu của ngôi nhà.

Capture45. Five ladybugs live on a bush. How many spots, in total, do the ladybugs have?

Có năm con bọ cánh cam sống trên một bụi cây. Hỏi tổng cộng có bao nhiêu chấm trên mình các con bọ cánh cam này?

Capture5
(A) 17                      (B) 18                      (C) 19                          (D) 20                                (E) 21

6. Eric had ten equal metal strips.

Eric có mười thanh kim loại dài bằng nhau.

Capture6
He screwed pairs of them together into five long strips as shown below.

Bạn ấy vặn vít các cặp thanh kim loại với nhau tạo thành năm thanh kim loại dài như hình dưới.

Capture7
Which strip is the shortest?

Hỏi thanh nào ngắn nhất?
(A) A                      (B) B                      (C) C                          (D) D                                (E) E

.
Part B: Each correct answer is worth 4 points

Phần B: Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm
7. Which of the scarecrows has a pointy hat, a checkered shirt, and three patches on its pants?

Hỏi chú bù nhìn nào trong hình đội mũ chóp, mặc áo kẻ caro, và có ba miếng vá trên quần?

Capture8
8. Marko has 9 candies and Tomo has 17 candies. How many candies does Tomo need to give to Marko so that each boy will have the same number of candies? 

Marko có 9 cái kẹo và Tomo có 17 cái kẹo. Hỏi Tomo cần đưa cho Marko bao nhiêu cái kẹo để hai bạn có số kẹo như nhau?
(A) 2                      (B) 3                      (C) 4                          (D) 5                                (E) 6

9. Don made two bricks by sticking cubes together as shown below.

Don làm hai viên gạch bằng cách gắn các khối lập phương với nhau như bên dưới.

Capture9
Which structure could not be built using the two bricks?

Hỏi mô hình nào không thể được xây dựng từ hai viên gạch trên?

Capture10
10. Six towers were built with grey cubes and white cubes. Each tower was made with five cubes. Cubes of the same colors do not touch. How many white cubes are there?

Sáu tòa tháp được xây dựng từ những khối lập phương màu xám và trắng. Mỗi tòa tháp được xây từ năm khối lập phương. Các khối lập phương cùng màu không được đặt kề nhau. Hỏi có bao nhiêu khối lập phương màu trắng được sử dụng?

Capture11(A) 10                     (B) 11                      (C) 12                          (D) 18                                (E) 30

11. Kanga can jump from one circle to the next only if they are connected by a line. She cannot jump into any circle more than once. Kanga starts from circle S and makes exactly 4 jumps to get to circle F. In how many different ways can Kanga do this?

Kanga có thể nhảy từ một vòng tròn đến vòng tròn tiếp theo nếu chúng được nối với nhau bởi một đường thẳng. Nó không được nhảy vào bất kì vòng tròn nào quá một lần. Kanga xuất phát từ vòng tròn S và thực hiện chính xác 4 lần nhảy để đến được vòng tròn F. Hỏi có bao nhiêu cách để Kanga thực hiện được điều này?

Capture12
(A) 13                     (B) 4                      (C) 5                          (D) 6                                (E) 7

12. What is the minimum number of shapes that must be removed so that only shapes of one type will remain?

Cần phải xóa ít nhất bao nhiêu hình để mỗi loại chỉ còn một hình?

Capture13
(A) 4                      (B) 5                      (C) 6                          (D) 9                                (E) 10
.
Part C: Each correct answer is worth 5 points

Phần C: Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm
13. Put the numbers 1, 2, 3, 4, 5 in the boxes so that everything is correct. Which number goes into the box marked with the question mark?

Điền các số 1, 2, 3, 4, 5 vào các ô sao cho thỏa mãn các phép tính. Số nào được điền vào ô có đánh dấu hỏi chấm?

Capture14
(A) 1                      (B) 2                      (C) 3                            (D) 4                                 (E) 5

14. A ship was attacked by pirates. One by one they climbed a long rope ladder to get to the ship. The pirate captain was in the middle. If the captain was the eighth pirate to get on the ladder, then how many pirates were there on the ladder?

Một con tàu bị tấn công bởi một nhóm cướp biển. Lần lượt từng tên cướp biển leo lên một cái thang dây để đột nhập con tàu. Tên thuyền trưởng leo ở chính giữa. Nếu thuyền trưởng là người thứ tám leo lên thang thì có bao nhiêu tên cướp leo lên thang?
(A) 7                      (B) 8                      (C) 12                          (D) 15                                (E) 16

15. The numbers 3, 5, 7, 8 and 9 were written into the squares so that the sum of the numbers in the row is equal to the sum of the numbers in the column. Which number was written in the centre square?

Các chữ số 3, 5, 7, 8, 9 được điền vào các ô vuông sao cho tổng của các chữ số trong cùng một hàng bằng tổng của các chữ số trên cùng một cột. Hỏi số nào được điền ở ô vuông chính giữa?

Capture15
(A) 3                      (B) 5                      (C) 7                          (D) 8                                (E) 9

16. Nelly took two square cards and wrote the four digits 2, 0, 1, 5, as shown.

Nelly lấy hai tấm thẻ vuông và viết bốn chữ số 2, 0, 1, 5 như hình dưới.

Capture17
In how many ways can Nelly make two-digit numbers using her cards?

Hỏi có bao nhiêu số có hai chữ số mà Nelly có thể tạo ra từ việc dùng các tấm thể trên?
(A) 2                      (B) 3                      (C) 4                          (D) 5                                (E) 6

17. The following six shapes were drawn on the six walls of a cube:

Sáu hình sau được vẽ lên sau mặt của một hình lập phương:
Capture18
Below is what you see if looking at this cube from two positions.

Dưới đây là những hình ta nhìn thấy được nếu nhìn khối lập phương từ hai vị trí này.

Capture19
Which shape is opposite to the Canadian Math Kangaroo logo ?

Hỏi hình nào đối diện với hình logo cuộc thi Canadian Math Kangaroo?
Capture21


Answer Key

 1. A
 2. C
 3. C
 4. A
 5. C
 6. B
 7. E
 8. C
 9. B
 10. C
 11. D
 12. D
 13. E
 14. D
 15. D
 16. E
 17. A

Các em tự chấm xem mình làm đúng được bao nhiêu câu và ghi kết quả của mình ở phần bình luận bên dưới nhé!

Trần Bình & Bùi Thơm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *